HELP DESK ADR NON STOP  

Potřebujete rychlou pomoc bezpečnostního poradce? Policie nebo celní správa Vám odstavila/zabavila auto i s nákladem, řešíte mimořádnou situaci, havárii nebo kontrolu? Můžete mne IHNED kontaktovat na telefonu +420 602 150 875. 

________________________

 

Změny v Zákoně o silniční dopravě platné od 1. 1. 2014, naleznete v sekci Download

 

________________________ 

 

Nejdůležitější změny v dohodě ADR  platné od 1. 1. 2015

 

6.11.2.3 Kód pro značení typů kontejnerů pro volně ložené látky

Kódy, které je nutno používat pro značení typů kontejnerů pro volně ložené látky.

- Konterjner s plachtou pro volně ložené látky, kód BK1

- Uzavřený kontejner pro volně ložené látky, kód BK2

 

 2.1.5 Klasifikace obalů, vyřazenných, prázdných, nevyčištěných

Prázdné nevyčištěné obaly, velké obaly nebo IBC, nebo jejich části, přepravované k likvidaci, recyklaci nebo rekuperaci jejich materiálu, s výjimkou jejich rekondiciování, opravy, běžné údržby, rekonstrukce nebo opětovného používání, smějí být přiřazeny k UN 3509, pokud splňují požadavky pro tuto položku.

 

Martin WALTER

Bezpečnostní poradce ADR / RID

 

Člen Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s.


Držitel osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí

 

ADR č. osvědčení 1838

ADR č. osvědčení 2378 (třída 7)
RID č. osvědčení 292

 

platné pro třídy nebezpečných věcí:


 

Třída 2 Plyny
Třída 3 Hořlavé kapaliny
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
Třída 4.2 Samozápalné látky
Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
Třída 5.1 Látky podporující hoření
Třída 5.2 Organické peroxidy
Třída 6.1 Toxické látky
Třída 6.2

Infekční látky

Třída 7

Radioaktivní látky

Třída 8 Žíravé látky
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty